UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do aktualności

Zarządzenie dyrektora ZSA - zdalne nauczanie

wtorek, 24, marzec 2020

W związku z zawieszeniem stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dyrektor Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku ogłosił zarządzenie w sprawie nauczania zdalnego.

Zarządzenie nr 1/ZN/2020
dyrektora Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku w sprawie zdalnego nauczania w okresie zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły w okresie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna

 1. USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz. 374).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 492).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 493).

 

 1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zlecam pracownikom administracji i nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół Akademickich pracę zdalną w okresie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.
 2. W w/w okresie zajęcia dydaktyczne i wychowawcze realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Obowiązuje nadal tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych z przed 11 marca 2020r. Wychowawcy klas zobowiązani są do opublikowania tego planu w dzienniku elektronicznym od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku.
 4. W dniach nauki szkolnej uczniowie winni realizować podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową kształcenia w zawodach z wykorzystaniem metod i technik nauki zdalnej.
 5. Ewentualne nowe terminy praktyk zawodowych określi dyrektor ZSA w terminie późniejszym.
 6. Jednostka lekcyjna polega na przesłaniu uczniom danej klasy materiałów w wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego (lekcja online) lub innego komunikatora elektronicznego. Materiały powinny być wysłane w dniu, w którym miała się odbyć lekcja tradycyjna.
 7. Wiadomość powinna być tytułowana w następujący sposób: klasa, przedmiot, temat lekcji i data lekcji. Jeżeli dany temat został zaplanowany na kilka jednostek lekcyjnych to w tytule wiadomości wpisać należy daty wszystkich dni, na które nauczyciel zaplanował realizację tematu.
 8. Uczeń ma obowiązek logować się do dziennika elektronicznego każdego dnia nauki szkolnej i odczytywania wiadomości z wszystkich przedmiotów, które są tego dnia zaplanowane. Na tej podstawie będzie weryfikowana frekwencja ucznia na zajęciach.
 9. Nauczyciel każdego przedmiotu kontroluje czy wiadomości wysłane są odczytywane przez uczniów i informuje wychowawców o uczniach, którzy nie odczytują wiadomości.
 10. Uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia oraz bezpieczną i higieniczną pracę z komputerem, czas przeznaczony na wykonanie i odesłanie zadań powinien być nie krótszy niż 5 dni.
 11. W celu monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności nauczyciel może zadać prace pisemne podlegające ocenie. W tym okresie nie zaleca się stosowania kartkówek, sprawdzianów pisemnych klasówek itp. Gdyż trudno będzie potwierdzić samodzielność pracy ucznia. Sposobem poinformowania ucznia o uzyskanej ocenie jest jej wpisanie w dzienniku elektronicznym.
 12. W wiadomości z lekcją online nauczyciel wyraźnie zaznacza uczniowi, czy jego praca ma być tylko wykonana w zeszycie przedmiotowym czy odesłana do nauczyciela.
 13. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać to przede wszystkim materiały przesyłane przez nauczycieli i materiały zamieszczone na stronie e-podreczniki.pl. Zaleca się również korzystanie z innych materiałów polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dostępnych na stronie: gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna. Materiały przesyłane uczniom muszą być możliwe do odczytania również na smartfonie (wielu uczniów nie posiada laptopów).
 14. W celu zapewnienia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwości kontaktu, nauczyciel planuje terminy swoich konsultacji i przekazuje informację uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Nauczyciele planują w jakich godzinach będą dyspozycyjni, by odpowiadać na wiadomości przesyłane przez uczniów i rodziców.
 15. Wychowawca jest zobowiązany upewnić się, że każdy jego wychowanek ma dostęp do dziennika elektronicznego i możliwość codziennego odczytywania wiadomości. Przekazuje Dyrektorowi szkoły informację o uczniach, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu lub stałego dostępu do Internetu.
 16. Zarządzenie wchodzi w życie 25 marca 2020 roku.

Zbigniew Suszyński

Dyrektor
Zespołu Szkół Akademickich
we Włocławku

Zarządzenie do pobrania