UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

EGZAMIN ZAWODOWY 2021

Harmonogram i procedury egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Akademickich.

EGZAMINY 2021 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

HARMONOGRAM DLA UCZNIÓW

UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ W WYZNACZONY DZIEŃ OD 7.30, ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM EGZAMINÓW, UCZNIOWIE WCHODZĄ GŁÓWNYM WEJŚCIEM OD ULICY WYSZYŃSKIEGO, EGZAMIN ODBYWA SIĘ W SALI NR 10, 1 PIETRO.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

WYTYCZNE ISTOTNE DLA ZDAJĄCYCH, SĄ PRZEKAZANE UCZNIOM:

- na stronie internetowej szkoły
- poprzez dziennik elektroniczny
- na tablicy ogłoszeń w szkole

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły).
  - Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 
  w warunkach domowych albo sama objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Rodzic / prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. [TELEFONY POWINNY ZOSTAĆ POZA BUDYNKIEM SZKOŁY, np. w samochodzie prywatnym, lub zdeponowane w sekretariacie szkoły].
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijek, cyrkla, kalkulatora, własnej butelce wody.
 5. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, w przygotowanej do tego celu Sali.
 6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo Sali egzaminacyjnej, zdający mają zakryte usta i nos oraz zachowują odpowiedni odstęp – co najmniej 1,5 m
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły. [Po wejściu do szkoły każdemu zdającemu zostanie zmierzona temperatura, każdy obowiązkowo musi dezynfekować dłonie].
  W sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego (egzamin zawodowy), zdający mogą odsłonić twarz (zdjąć maseczki). Dopuszcza się stosowanie przyłbic ochronnych.

Podczas wchodzenia uczniów do sali egzaminacyjnej członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie odstępu, co najmniej 1,5 metra).

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać nos i usta do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej.
 2. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej – w trakcie egzaminu – zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  - podchodzi do niego nauczyciel,
  - wychodzi do toalety,
  - podchodzi do niego egzaminator,
  - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 3. Członkowie ZN, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej muszą mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc.
 4. Zarówno zdający, jak i członkowie ZN mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu wyznaczonego miejsca.
 5. Egzaminatorzy w trakcie wykonywania czynności egzaminacyjnych (obserwacja przebiegu pracy zdających) muszą mieć zakryte usta i nos.
 6. Zdający podczas przerw nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej – w sali musi być przeprowadzona dezynfekcja.
 7. W sali egzaminacyjnej, w której znajdują się przedmioty, z których będą korzysta uczniowie – słowniki- musi być dozownik z płynem dezynfekcyjnym, należy poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału.
 8. Arkusz egzaminacyjne odbiera przewodniczący ZN – zakryte usta i nos oraz rękawiczki, arkusze egzaminacyjne rozdają członkowie ZN – w rękawiczkach, zakryte usta i nos.
 9. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu.
 10. Zdający na liście obecności podpisują się własnym długopisem.
 11. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 12. Jeżeli zdający lub członek ZN przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący ZN lub członek ZN informuje PZE, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu [budynek B, sala 8].
 13. DO SZKOŁY ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ OD 7.30, WCHODZĄ DO SZKOŁY ZGODNIE Z PODANYM HARMONOGRAMEM, PO EGZAMINIE WYCHODZĄ W TEN SAM SPOSÓB.

 INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BYĆ PRZEKAZANE PO RAZ KOLEJNY ZDAJĄCYM PO ZAJĘCIU MIEJSC W SALI EGZAMINACYJNEJ

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły).
  - Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijek, cyrkla, kalkulatora.
  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać nos i usta do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej.
 6. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej – w trakcie egzaminu – zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  - podchodzi do niego nauczyciel – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE, 
  - wychodzi do toalety,
  - podchodzi do niego egzaminator,
  - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali - SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI ARKUSZA.
 7. Zdający, którzy będą korzystać z materiałów np. słownik, muszą wcześniej dezynfekować dłonie.
 8. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  - zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  - obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z Sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  - niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa, i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  - konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończeniu egzaminu.
 9. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.